Hướng dẫn sử dụng phần mềm điều khiển LED

…or something like this:

Stt, Tên, File.

0, Led Mplayer.

1, Phần mềm BX LedshowTW 2014.

2, Phần mềm USB to COM.

3, Phần mềm LedEdit V 7.51.

4, Driver Mạch nạp cho mạch Led …